go vlaamse gemeenschap
basischool mijlpaal
scholengroep gent

ICT

ICT is niet het doel maar wel het middel om andere doelen, zoals kwalitatief goed onderwijs, gelijke kansenbeleid en aansluiting van het onderwijs op de samenleving, te realiseren.

ICT kan in de klas een duidelijke meerwaarde bieden. Een goede organisatie laat toe dat leerlingen op hun eigen tempo en op hun eigen niveau kunnen werken (brede zorg binnen de klasmuren).

op het niveau van de leerling

ict

Wij integreren ICT in de dagelijkse klaspraktijk. We zijn er immers van overtuigd dat het werken met computers, laptops & tablets het leerklimaat en de leerprestaties positief beïnvloedt en een aanzienlijke bijdrage levert bij het verrijken van de lespraktijk.

Onze leerkrachten bieden educatieve en kindvriendelijke apps en software aan om de motivatie van de leerlingen op alle lesdomeinen te stimuleren.

Onze kinderen leren daarnaast verantwoord omgaan met sociale media. Vanaf het vierde leerjaar wordt onder andere een uitgebreid lessenpakket van Childfocus voorzien, waarbij wordt besproken hoe op een veilige manier wordt omgegaan met en deelgenomen aan deze media.

Kinderen met specifieke leernoden als dyslexie of dyscalculie kunnen gebruikmaken van technische hulpmiddelen (bv. voorleessoftware), waardoor er ook voor hen een positieve leeromgeving wordt gecreëerd.

Wij vinden het belangrijk om de leerlingen te kunnen rapporteren over hun kennis, competenties en vaardigheden op het gebied van ICT aan de hand van een ICT-rapport.

op het niveau van de leerkracht

ict

Een goed uitgewerkt ICT-beleid gaat verder dan het aankopen van geschikte hard- en software. De rol van de leerkrachten is van het allergrootste belang. Zij zijn verantwoordelijk voor de zinvolle inschakeling van ICT in de lespraktijk. Onze leerkrachten volgen dan ook frequent nascholingen en wisselen onderling hun ervaringen en knowhow uit.

op het niveau van de school

ict

De aanwezigheid van goed computermateriaal op onze school is een onomwonden feit. We hebben de laatste jaren veel geïnvesteerd. Jaarlijks wordt een flink bedrag van de schooldotatie gereserveerd om pc’s, laptops, digitale borden en tablets systematisch aan te passen aan de actuele noden, zowel voor de kleuters als voor de leerlingen van de lagere afdeling. Alle klassen van de lagere school zijn uitgerust met digiborden en meerdere pc’s met aansluiting op het internet. De school bezit zowel een mobiele laptopkar als een iPad-koffer. Het kleuterteam beschikt naast internet in de klas ook over een ‘lighthouse’, een mobiel en interactief platform, waarmee men met de allerkleinsten de eerste digitale stapjes kan zetten. Daarnaast beschikt ook elke klas over een eigen supersnelle laptop of iPad die tijdens de lessen kan worden ingezet.

De schoolwebsite en klasblogs zien we als krachtige instrumenten om informatie door te geven aan ouders, leerlingen en leerkrachten. Onze school zal overigens in de nabije toekomst deel uitmaken van een digitaal schoolplatform.

De school beschikt over een ICT-beleidsplan en een ICT-werkgroep (op niveau van leerling, leerkracht & school) waardoor er planmatig en doordacht aan de ICT-eindtermen kan worden gewerkt. Dit plan wordt op regelmatige basis door de werkgroep geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd en aangepast.