go vlaamse gemeenschap
basischool mijlpaal
scholengroep gent

MEDIA

Op onderstaande links vindt u alle info inzake het privacy- en cookiebeleid van onze school.

privacyverklaring

cookiebeleid

Bekijk het filmpje omtrent de schoolwerking betreffende media door op onderstaande link te klikken.

filmpje media

ICT & media zijn niet het doel maar wel de middelen om andere doelen, zoals kwalitatief goed onderwijs, gelijke kansenbeleid en aansluiting van het onderwijs op de samenleving, te realiseren.

ICT & media kunnen in de klas een duidelijke meerwaarde bieden. Een goede organisatie laat toe dat leerlingen op hun eigen tempo en op hun eigen niveau kunnen werken (brede zorg binnen de klasmuren).

op het niveau van de leerling

beschrijving

Wij integreren media in de dagelijkse klaspraktijk. We zijn er immers van overtuigd dat het werken met nieuwe media als desktops, laptops, Chromebooks & tablets het leerklimaat en de leerprestaties positief beïnvloedt en een aanzienlijke bijdrage levert bij het verrijken van de lespraktijk.

Onze leerkrachten bieden educatieve en kindvriendelijke apps en software aan om de motivatie van de leerlingen op alle lesdomeinen te stimuleren. In de bovenbouw worden reeds de beginselen van programmeren aangeleerd, via web toepassingen als Scratch of het bedienen van microbits Het derde leerjaar experimenteert met het programmeren van LEGO contstructies.

Onze kinderen leren daarnaast verantwoord omgaan met sociale media. Vanaf het eerste leerjaar wordt reeds oplanmatig gewerkt rond De Schaal van M, waarbij wordt besproken hoe op een veilige en verantwoorde manier wordt omgegaan met en deelgenomen aan media. Esafety wordt tevens opgenomen in onze taalmethodes en in de lessen wereldoriëntatie.

Kinderen met specifieke leernoden als dyslexie of dyscalculie kunnen gebruikmaken van technische hulpmiddelen (bv. voorleessoftware), waardoor er ook voor hen een positieve leeromgeving wordt gecreëerd.

Wij vinden het belangrijk om de leerlingen te kunnen rapporteren over hun kennis, competenties en vaardigheden op het gebied van media, 2x per jaar vindt u de evaluaties hiervan terug in ons schoolrapport.

op het niveau van de leerkracht

beschrijving

Een goed uitgewerkt mediabeleid gaat verder dan het aankopen van geschikte hard- en software. De rol van de leerkrachten is van het allergrootste belang. Zij zijn verantwoordelijk voor de zinvolle inschakeling van media in de lespraktijk. Naar aanleiding van de integratie van de ICT-eindtermen in het nieuwe GO! -leerplan Media volgen onze leerkrachten dan ook nascholingen hieromtrent en wisselen onderling hun ervaringen en knowhow uit.

op het niveau van de school

beschrijving

De aanwezigheid van goede hardware op onze school is een onomwonden feit. We hebben de laatste jaren veel geïnvesteerd. Jaarlijks wordt een flink bedrag van de schooldotatie gereserveerd om pc’s, laptops,Chromebooks, digitale borden en tablets systematisch aan te passen aan de actuele noden, zowel voor de kleuters als voor de leerlingen van de lagere afdeling. Alle klassen van de lagere school zijn uitgerust met digiborden en meerdere pc’s met aansluiting op het internet. De school bezit zowel een mobiele laptopkar voor de tweede graad, een Chromebook oplaadmobiel voor elke klas van de derde graad als een iPad-koffer met 16 iPads. Daarnaast beschikt ook elke klas over een eigen supersnelle laptop en iPad die tijdens de lessen kan worden ingezet

De schoolwebsite, de Facebookpagina en de klasblogs zien we als krachtige instrumenten om informatie door te geven aan ouders, leerlingen en leerkrachten. Onze school maakt sinds het schooljaar 2018-2019 gebruik van Smartschool , een digitaal leerplatform waarop alle interne communicatie plaatsvindt en waaraan tevens ons leerlingvolgsysteem en rapportering is gekoppeld.We ontwikkelden schooleigen medialeerlijnen die steeds mee evolueren met actuele noden en waardoor er planmatig en doordacht aan media kan worden gewerkt.

We beschikken over schooleigen ICT-leerlijnen waardoor er planmatig en doordacht aan de ICT-eindtermen kan worden gewerkt. Dit plan wordt op regelmatige basis geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd en aangepast