go vlaamse gemeenschap
basischool mijlpaal
scholengroep gent

ICT & MEDIA

filmpje media

ICT & media zijn niet het doel maar wel de middelen om andere doelen, zoals kwalitatief goed onderwijs, gelijke kansenbeleid en aansluiting van het onderwijs op de samenleving, te realiseren.

ICT & media kunnen in de klas een duidelijke meerwaarde bieden. Een goede organisatie laat toe dat leerlingen op hun eigen tempo en op hun eigen niveau kunnen werken (brede zorg binnen de klasmuren).

op het niveau van de leerling

beschrijving

Wij integreren media in de dagelijkse klaspraktijk. We zijn er immers van overtuigd dat het werken met nieuwe media als desktops, laptops, Chromebooks & tablets het leerklimaat en de leerprestaties positief beïnvloedt en een aanzienlijke bijdrage levert bij het verrijken van de lespraktijk.

Onze leerkrachten bieden educatieve en kindvriendelijke apps en software aan om de motivatie van de leerlingen op alle lesdomeinen te stimuleren. Eveneens worden reeds de beginselen van programmeren aangeleerd, via web toepassingen als Scratch & Scratch junior of het bedienen van Bluebots & microbits.

Onze kinderen leren daarnaast verantwoord omgaan met sociale media en worden hierbij gewezen op hoffelijk online gedrag of netiquette. Vanaf het vierde leerjaar worden lessen rond e-safety ingelast, waarbij wordt besproken hoe op een veilige manier wordt omgegaan met en deelgenomen aan deze media. Het thema veilig op het internet wordt tevens opgenomen in onze taalmethodes en in de lessen wereldoriëntatie.

De kinderen uit de bovenbouw beschikken over een eigen Office 365 account en leren op die manier stapsgewijs de verschillende online toepassingen van het Officepakket kennen, naast alternatieve tools zoals in Googledocs, Prowise, Kahoot, Canva enzovoorts.

Kinderen met specifieke leernoden als dyslexie of dyscalculie kunnen gebruikmaken van technische hulpmiddelen (bv. voorleessoftware), waardoor er ook voor hen een positieve leeromgeving wordt gecreëerd.

Wij vinden het belangrijk om de leerlingen te kunnen rapporteren over hun kennis, competenties en vaardigheden op het gebied van media aan de hand van een luik media opgenomen in het nieuwe rapport dat in voege zal gaan vanaf oktober 2021 .

op het niveau van de leerkracht

beschrijving

Een goed uitgewerkt mediabeleid gaat verder dan het aankopen van geschikte hard- en software. De rol van de leerkrachten is van het allergrootste belang. Zij zijn verantwoordelijk voor de zinvolle inschakeling van media in de lespraktijk. Naar aanleiding van de integratie van de ICT-eindtermen in het nieuwe GO! -leerplan Media volgen onze leerkrachten dan ook nascholingen hieromtrent en wisselen onderling hun ervaringen en knowhow uit.

op het niveau van de school

beschrijving

De aanwezigheid van goede hardware op onze school is een onomwonden feit. We hebben de laatste jaren veel geïnvesteerd. Jaarlijks wordt een flink bedrag van de schooldotatie gereserveerd om pc’s, laptops,Chromebooks, digitale borden en tablets systematisch aan te passen aan de actuele noden, zowel voor de kleuters als voor de leerlingen van de lagere afdeling. Alle klassen van de lagere school zijn uitgerust met digiborden of Touchboards en meerdere pc’s. De school bezit zowel een mobiele laptopkar als een iPad-koffer. Daarnaast beschikt ook elke klas over een eigen supersnelle laptop of iPad die tijdens de lessen kan worden ingezet. Tijdens het schooljaar 2021-2022 worden de extra middelen die de overheid voorziet in kader van de Digisprong gebruikt voor de aankoop van 60! Cromebooks en oplaadkarren die continu ter beschikking staan van de derde graad.

De schoolwebsite en klasblogs zien we als krachtige instrumenten om informatie door te geven aan ouders, leerlingen en leerkrachten. Onze school maakt gebruik van Smartschool, een digitaal leerplatform waarop alle interne communicatie plaatsvindt en waaraan tevens ons leerlingvolgsysteem en rapporten zijn gekoppeld. Elke klas implementeert schooleigen medialeerlijnen waardoor er planmatig aan media kan worden gewerkt. Dit plan wordt op regelmatige basis geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd en aangepast.

We beschikken over schooleigen ICT-leerlijnen waardoor er planmatig en doordacht aan de ICT-eindtermen kan worden gewerkt. Dit plan wordt op regelmatige basis geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd en aangepast